SWANGAROM <td align="center" valign="top">  </td> </tr> </table> </body> </html> <!-- PrintTracker Insertion Begin --> <script src="/fs_img/js/pt.js" type="text/javascript"></script> <!-- PrintTracker Insertion Complete --> <!-- Google Analytics Insertion Begin --> <script type="text/javascript"> <!-- var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', "UA-4601892-4"]); _gaq.push(['_setDomainName', 'none']); _gaq.push(['_setAllowLinker', true]); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); --> </script> <!-- Google Analytics Insertion Complete -->

 

        ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต. พิหารแดง อ. เมือง จ.สุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรีเขต 1
http://www.sawangss.50megs.com

ประวัติโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

     โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ก่อตั้งเมื่อวันที่   7 มิถุนายน 2466   เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก   ตั้งอยู่หมู่ที่  3  
 ตำบลพิหารแดง  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์  72000  
โทรศัพท์  0-3554-5874   มีเนื้อที่  3 ไร่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน รวม 107  คนครูชาย 3 คน ครูหญิง 4 คน 
นักการภารโรง 1 คน รวมบุคลากร  8  คน อาคารเรียน  2 หลัง  ห้องเรียน  8  ห้อง
  ห้องพิเศษ  2  ห้อง รวมทั้งสิ้น  10  ห้อง

            หมู่บ้านในเขตบริการ 2  หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านสมุน หมู่ที่ 3  และ
บ้านพระเสด็จ-หัวป่าน้อย หมู่ที่ 4  ตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์จัดการศึกษา 2 ระดับ ดังนี้

                  ระดับก่อนประถมศึกษา
                  ระดับประถมศึกษา

สภาพชุมชน

      ชุมชนบริเวณใกล้เคียงเป็นชุมชนขนาดใหญ่
ประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น
 ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร และ รับจ้าง  ฐานะทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปานกลาง                 

E-mail: sp1_130@yahoo!.com

 

คุณธรรมนำปัญญา


นายเกียรติพงษ์  กะลำพัก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ


รับ-ส่งหนังสือราชการ
(E-office)

---------------------------------

ประกาศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน017 และส้วม

 DOWNLOAD

test
---------------------------------

 
 
-----------------------------------

 

งานด้านวิชาการ

งานด้านงบประมาณ

งานด้านบุคลากร

งานด้านบริหารทั่วไป

งานด้านกิจการนักเรียน

 

 

 

 

 

 
        ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรีเขต 1

   วิสััยทัศน์
   ในปีการศึกษา2550 นักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
เห็นคุณค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิใจในความ
เป็นไทย บุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  

ข่าวประชาสัมพันธ์


ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ ได้ผ่านเกณฑ์
การประเมินจาก สมศ.เรียบร้อยแล้ว

ข่าวเด่นวันนี้
เว็บไซด์  โรงเรียนในสังกัด

สุพรรณบุรี เขต 2
สุพรรณบุรี เขต 3
กรรณสูตศึกษาลัย
สงวนหญิง
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
บางปลาม้า"สูงสุมาร ฯ"
สวนแตงวิทยา
สรวงสุทธาวิทยา
อนุบาลวัดป่าเลไลยก์
บ้านท่าเสด็จ
วัดโคกโคเฒ่า
สหวิทย์
วัดวังกุ่ม
วัดเสาธง
วัดแก้ว
วัดสวนแตง
อนุบาลสุพรรณบุรี
วัดสว่างอารมณ์
อนุบาลวัดสวนหงส์
วัดวังน้ำเย็น
วัดขวาง 
วัดโบสถ์ 
บ้านหนองขาม 
วัดประชุมชุน 
 วัดใหม่รัตนเจดีย์ 
วัดบางใหญ่ 
วัดบรรไดทอง
วัดสามัคคีธรรม(บางปลาม้า)
วัดโคกโพธิ์
บ้านดอนโพ
วัดราษฎร์บำรุง
วัดช่องลม
กฤษณา
วัดปากคลองกุ่ม
วัดตะลุ่ม
หรรษาสุจิตต์วิทยา 2
สุพรรณภูมิ
วัดจระเข้ใหญ่
วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
วัดสังฆจายเถร
วัดบางเลน
ตลิ่งชันวิทยา

 

 


มุมนักเรียน [ StudentZone ]
ห้องพักครู [ TeacherZone ]

ห้องผู้บริหาร [ DiractorZone ]


มุม ศน. [ Supervisory Zone ]

 

  
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน


.

 ข่าวด้านการศึกษาที่ควรรู้

 


 
รายละเอียดเพิ่มเติม

 ข่าวการศึกษา

   

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
คมชัดลึก
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
ฐานเศรษฐกิจ
บางกอกโพสต์
สยามกีฬา
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA&PR
คู่มือการศึกษาต่อ ฯ

    ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
    e-auction
    สมาคมรองผอ.สถานศึกษาฯ
    บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
  การอบรมพัฒนาครูให้มีหรือ
     เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
     พิเศษ 
Download1
     Download2  Download3
 
  บทคัทย่อวิทยานิพนธ์

   

Web site  สำหรับคุณครู

 

 

 

  คุรุสภา

  สกสค.

  ศูนย์รวมสื่อกระทรวงศึกษาธิการ

   สำนักเทคโนโลยี ฯ สพฐ.

e-book สทร.สพฐ.

  EduZones

 

                                 
                               <ครู กบ>
                    kobbs1999@thaimail.com